רישיון למתן אשראי חוץ בנקאי
נשיא

את הטקסט לתיאור חבר הצוות.